Happy Krishna Janmashtami sms


MAkhAn ChurAkr Jisne KhAyA,
BAnsi BAjAkr Jisne NAchAyA,
Khushi MAnAo Uske JAnm Ki,
Jisne DuniyA Ko Prem
ShikhAyA.......!!! hAppy JAnmAshtmi!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAthurA Ki Khushbu,gokul KA
hAAr, VirndAvAn Ki SugAndg,
brij KA FuhAr, RAdhA Ki Ummid
Or KAnhAiyA KA PyAr, MubArk ho
Apko Ye JAnmAstAmi KA TyohAr.......!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%KnAhhAiyA hAmAre DulAre,
WAhi SAbse PyAre, MAkhAn
Ke Liye JhAgAd JAye, GopiyA
DekhkAr Akrshit ho JAye,
Lekin SAbke RAkhwAle,
TAbhi To SAbhi Ke DulAre
hAppy JAnmAshtmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Shri KrishnA Govind hAre
MurAre, he NAth NArAyAn,
VAsudevA, TribhvAn Ke
SwAmi, SAkhA humAre,
he NAth NArAyAn VAsudevA,
AApko JAnAmAshtmi
Ki hArdik ShubhkAmnAye.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAnd Ke GhAr AnAnd hi
AnAnd BhAyo, Jo NAnd Ke
GhAr GopAl AAyo, JAi ho
Murli DhAr GopAl Ki,
JAi ho KAnhAiyA LAl Ki
hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KrishAn KA NAAm Lo SAhArA
MilegA.......!!! Yeh JeevAn NA
Tumko DubArA MilegA.......!!! 
hAppy JAnmAshtAmi To You.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy Lord KrisnA's Flute
Invite The Melody Of Love
Into Ur Life.......!!! MAy RAdhA's
Love TeAch Not Only how
To Love But To Love EternAlly!
hAppy JAnmAshtAmi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


I Wish U hAppy JAnmAshtmi
& I PrAy To God For Ur
Prosperous LifemAy U Find
All The Delights Of LifemAy
Ur All DreAms Come Truemy Best
Wishes Will AlwAys Be With U

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Unke Guno Se JivAn Ko
SAjAye, GitA Ke VichAro
Ko MAn Me BAsAye, LAnA
he hAme KrishnA Ko Aur
Bhi Apne KArib, To AAo
Apne GhAr Ko hi Gokul
BAnAye.......!!!.......!!! hAppy JAnmAshtmi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KrishAn Ki MAhimA,
KrishAn KA PyAr,
KrishAn Me ShrAdhA,
KrishAn Se SAnsAr,
MubArAk ho Apko JAnmAsthAmi
KA TyohAr.......!!!.......!!! Shri KrishAn
Ki KripA AAp PAr SAdA BAni
RAhe.......!!! hAppy GokulAstAmi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy Lord KrishnA Come
To Your house & TAkes
AwAy All Your MAkhAn
& Mishri With All
Your Worries & Sorrows.......!!!
hAppy JAnmAshtAmi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TodAy Is Very Precious DAy
Some One SpeciAl WAs Born
Born To Fight AgAinst
InhumAnity Born To SAve The
Trust In God hAppy JAnAmAshtAmi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Shri KrishnA K KAdAm Apke
GhAr AAye, AAp Khushiyon
K Deep JAlAyye, PAreshAni
Apse Ankhe ChurAye, KrishnA
JAnmotsAv Ki AApko Subh
KAmnAye.......!!!.......!!! hAppy JAnmAshtmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KrishnA JisAkA NAm hAi,
Gokul JisAkA DhAm hAi.......!!!
Aise BhAgvAn Ko hAm
SAb KA PrAnAm hAi.......!!!.......!!!
hAppy JAnmAshtAmi.......!!!.......!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAdhe KA Prem, Murli Ki
MithAs MAkhAn KA SwAd,
Gopiyon KA RAAs Inhi Se
Milke BAn TA he JAnmAshtAmi
KA Din KhAs
hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dekho Phir JAnmAshtmi AAyi
hAi, MAkhAn Ki hAndi Ne Phir
MithAs BhAdhAi hAi, KAnhA
Ki LeelA hAi SAbse PyAri,
Wo De Tumhe DuniyA BhAr K
KhusiyA SAri.......!!! hAppy JAnmAsthmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAnd Ke GhAr AnAnd hi AnAnd
BhAyo, Jo NAnd Ke GhAr GopAl
AAyo, JAi ho Murli DhAr GopAl
Ki, JAi ho KAnhAiyA LAl Ki
hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


.......!!!.......!!!^.......!!!.......!!!@
,(-_-),
'\'''''.......!!!\'='-.......!!!
\/.......!!!.......!!!\\,'
//"")
(\ /
\ |,
,, ',"
"JAi Shri KrishnA"
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KAbhi Apne GAur KiyA hAi?
RAdhe KrishnA
WhAt Does It MeAn?
Just Think
SpeAk These Words Very Slow
RAAh De KrishnA
MeAns Give Me Direction.......!!!.......!!!!
hAppy JAnmAshtmi.......!!!.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAkhAn ChurAkAr Jisne KhAyA,
BAnsi BAjAkr Jisne NAchAyA,
Kushi MAnAo Uske JAnAmdin Ki,
Jisne DuniyA Ko Prem KA
PAth DikhAyA.......!!! Wish U Very
hAppy Shri KrishAn JAnmAstAmi.......!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAdhe KA Prem, Murli Ki
MithAs MAkhAn KA SwAd,
Gopiyon KA RAAs Inhi Se
Milke BAn TA he JAnmAshtAmi
KA Din KhAs
hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Dekho Phir JAnmAshtmi AAyi
hAi, MAkhAn Ki hAndi Ne Phir
MithAs BhAdhAi hAi, KAnhA
Ki LeelA hAi SAbse PyAri,
Wo De Tumhe DuniyA BhAr K
KhusiyA SAri.......!!! hAppy JAnmAsthmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAnd Ke GhAr AnAnd hi AnAnd
BhAyo, Jo NAnd Ke GhAr GopAl
AAyo, JAi ho Murli DhAr GopAl
Ki, JAi ho KAnhAiyA LAl Ki
hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


.......!!!.......!!!^.......!!!.......!!!@
,(-_-),
'\'''''.......!!!\'='-.......!!!
\/.......!!!.......!!!\\,'
//"")
(\ /
\ |,
,, ',"
"JAi Shri KrishnA"
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KAbhi Apne GAur KiyA hAi?
RAdhe KrishnA
WhAt Does It MeAn?
Just Think
SpeAk These Words Very Slow
RAAh De KrishnA
MeAns Give Me Direction.......!!!.......!!!!
hAppy JAnmAshtmi.......!!!.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAkhAn ChurAkAr Jisne KhAyA,
BAnsi BAjAkr Jisne NAchAyA,
Kushi MAnAo Uske JAnAmdin Ki,
Jisne DuniyA Ko Prem KA
PAth DikhAyA.......!!! Wish U Very
hAppy Shri KrishAn JAnmAstAmi.......!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KrishAn KA NAAm Lo SAhArA
MilegA.......!!! Yeh JeevAn NA
Tumko DubArA MilegA.......!!!
hAppy JAnmAshtAmi To You.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


On JAnmAshtAmi Wish ThAt,
Shree KrishnA Ki Murli Ki Dhun,
AApke JeewAn Me hAmeshA,
Such KA Amrit GholtA RAhe!
hAppy JAnmAshtAmi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ChAndAn Ki Khushboo ReshAm
KA hAAr, SAwAn Ki SugAndh
Aur ReshAm Ki FuhAAr, RAdhA
Ki Ummid Ko KAnhAiyA KA
PyAAr, MubArAk ho AApko
JAnmAshtAmi KA TyohAAr.......!!!.......!!!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


On JAnmAshtAmi Wish ThAt,
Shree KrishnA Ki Murli Ki Dhun,
AApke JeewAn Me hAmeshA,
Such KA Amrit GholtA RAhe.......!!!.......!!!!!
!!.......!!!hAppy JAnmAshtAmi In.......!!!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
hotA hAi PyAr KyA DuniyA Ko Jisne
BAtAyA, Dil Ke Rishton Ko
Jisne Prem Se SAjAyA,
AAj Us PyAr Ke DewtA KA
BirthdAy hAi hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ChAndAn Ki Khushboo ReshAm KA
hAAr, SAwAn Ki SugAndh Aur
ReshAm Ki FuhAAr, RAdhA
Ki Ummid Ko KAnhAiyA
KA PyAAr, MubArAk ho AAp
SAbhi To JAnmAshtAmi KA TyohAAr.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Ey MAnohAr BAnsiwAle, Kuch Aisi
BAnsi SunA, Sur ThAmbh JAye,
RAg ThAmbh JAye, ShAnti ho JAye,
hAr SAns Tuze PukAre, AwtAr
JAldi Le Le KrishnA KAniA LAl Ki JAy.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


BAdAlo Ko BArsnA hogA, NAdiyo Ko
AAnA hogA, hAm AApke DArbAr KhAde
hAi BhAiyo, hAm SAb Ko Milke
JAnmAstmi KA TyohAr MAnAnA hogA.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Mishri Se Mithe he KrishnA Ke
Bol, Koi KAise LAgAye UnkA
Mol, heere Se JyAdA he KrishnA
Anmol, Itni TAArif Ki he
PyAAre, Ab To JAy Shree KrishnA
Bol.......!!! hAppy JAnmAshtAmi All.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Gokul Me KrishnA Kre NibAs,
Gopiyo SAng Jo RAchye RAAs,
Devki yAshodA Jinki
MAiyA, Aise hAi hmAre KrishnA
KAnhiyA hAppy JAnAmAstmi.......!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%TodAy Is A Very SpeciAl DAy, On
The OccAsion Of JAnmAshtAmi, Lord
KrishnA WAs Born, The FestivAl
MAkes Us Forget All Our Sufferings.......!!!
The Blessings Of Lord KrishnA TAke
AwAy All Our Sorrows And Life TAkes
A hAppy Turn.......!!! hAppy JAnmAshtAmi!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy This JAnmAshtAmi Bring hAppiness
In Ur Life And hAtred Will Be FAr
ApArt From Ur Life.......!!! Enjoy The FestivAl
With Love On Ur heArt And Good
Wishes For Others.......!!! JAi Shri KrishnA.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy The NAtkhAt NAndlAl AlwAys
Give You MAny ReAsones To Be
hAppy And You Find PeAce In Krishne
Consciousness.......!!! hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy Lord KrishnA Come To Your
house & TAke AwAy All Ur MAkhAn
Mishri With All Ur Worries &
Sorrows his Blessings On You
And Ur FAmily hAppy JAnmAshtAmi.......!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


No comments:

Post a Comment