मराठी एस म एस शायरी/Marathi SMSमाझ्याकडे कारण नाही की,तू मला का आवडतेस
माझ्याकडे प्रुफ नाही की, मी तुझ्यावर प्रेम
करतो माझ्याकडे माप नाही की, मी तुझ्यावर 
इतका विश्वास ठेवतो माझ्याकडे फक्त
एवढेचं आहे की, शेवटच्या श्वासापर्यंत
मीतुझाच आहे हे ठाम सांगू शकतो....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


प्रेम हे फुलपाखरा सारखे आहे जेव्हा
तुम्ही त्याला पकडायला जाता तेव्हा ते
दुसरीकडे उडून जाते पण जेव्हा तुम्ही
शांत असता तेव्हा ते हळूच येते आणि 
तुम्हाला स्पर्श करते, तुमचे होउन जाते
म्हणून वाट बघुयात आपापल्या फुलपाखराची
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Sms Asel ThodA OlA, Send
KelA Ani PAus AlA,
WAchAichyA Adhi Pusun GhyA
TyAlA, KArAn TyAt Ahe
MAjhyA PremAchA OolAvA!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Prem KArAich Hoth, PAn Phudch
PAul KAs TAkAich He SAmjAt
NAvht, KArAn Te SAgl SwApnAnchyA
PAlikAdle Hoth, TumchyAsAthi
KAi PAn KArAiche Hote, PAn DevyAni
Chi SAAthch NAvhti, Ani Phude
Urli Hoti FAkt Anholkhi DishA!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NA SAmpnAre AkhAnd SwApnA AsAve,
NA BoltA Eku Yetil Ase ShABd
AsAvet, GrishmAt PAus PAdtil
Ase DhAg AsAvet, NA MAgtA SoBAt
SAth Detil Ase MitrA AsAvet....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JenvA TulA WAtel Ki, Tu EkhAdyA
AndhAryA Kholit BAnd Ahes, jenvA
TulA WAtel TyA KholichyA DAAr
KhidkyA ThAr thAr KApAt Ahe,
jenvA TulA WAtel TyA Kholit
RAktAch RAktA Ahe, tAri Tu
GhABru NAkos Tu SurAkshit
Ahes, KArAn Tu MAzyA KAljAt Ahes....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Ek NAAtA Je KAdhi HAsAvAtA,
KAdhi RAdAvAtA, KAdhi UgAch
MAnAtlyA MAnAt HAstA, JyAt
NAsto DurAvA, NAsto RusvA FugvA,
NAsto RAAg Dvesh, Aste Te
FAqt Prem, Apulki, MAyA, AdAr
Ani Aste SAth, Sukh DukhAchi,
Te NAAt MhAnje MAitrich....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


GulABi GulABAche HirvegAr Deth,
GulABi GulABAche HirvegAr Deth,
KAi GA (Preysiche NAAv) Ghetes
KA MAg MAzi MAndirAchyA MAge
Bhet, KArAn Tech GulAB DyAychey
TulA PAhilyA PremAchi PAhli Bhet....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


PAvitrA He MAze Prem ArthA VeglA
KAdu NAkos, UthtA BAstA AthvAn
Yete Ti HirAun Gheu NAkos,
UttAr MAzlA Deshil KA AsmitA
Tu MAzyAshi MAitri Thevsil KA....!!!....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TujyAsAtich Te Phul HAtAAt
RAhilA, Bolel MhAntAlA TulA
PAn....!!!....!!!? OthAtAch RAhilA,
Phul JApun TevlA Ahe Te
TujAsAtich HotA, KArAn, MAjA
AyushyA KAtyAni BArlelA HotA....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAAte Julte SAhAj PAne, NAAtA
TiktA SAhAjpAne, PArAntu....!!!
TutlyAnAntr DolyAtAle TemB He
GAltAt SAhAjpAne, OhghAlele
TemB PustA YetAt SAhApAne, MAg
AtvAni KA JAAt NAi SAhAj PAni....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Aj PAus He MAji AvAsthA PAhun
HAlhAllA, An AkAshAtun DivAsBr
Doh Doh KosAllAA, TujhA PremAtil
MAji ThAlmAl TyAlAhi KAlAli,
MAjyA AAsvAnnA SoBAt MAnun
Toh He DAsAA DAsAA RAdlA!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAn NAstA DukAvAychA KonAchA
HrudAy Todun....!!!....!!! Duk NAstA MilAt
KAdi AplyA KAdun....!!!....!!! ChukA
AplyAhi AstAt KArAn, Kuni
AsAch NAstA JAAt KunAlA Sodun....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Me KAvitA KA Lihito Ye MAlA
KArAch KAlAt NAi, KArAn JichyAsAti
Me Lihito, TichyApArynt TyA
KAdich PohochAt NAi, Ani
MAnAchi PArAt GAAlmel NAko,
MAnun Me TyA PArAt VAchAt NAi!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SAgAr KinAri BAsun Koni RAdAt
Asel, Tuzi AAthAvAn KAdhun
Koni TAdphAdAt Asel, HrudyAvAr
HAth Thevun EkdA VichAr TAr KAr,
TuzyAsAthi PAn Koni JAgAt Asel....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


गुरुजीः बंड्या तु शाळेत
कशाला येतोस ?
बंड्याः विद्यासाठी गुरुजी
गुरुजीः मग तु वर्गात
का झोपला होतास....!!!....!!!
बंड्याः काय गुरुजी एकदम सोपं आहे
अहो आज विद्या आली नाही म्हणुन
झोपलो होतो गुरुजी....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


GAnyA Petrol PumpvAr: 1rs....!!! Che
Petrol TAkA....!!!
SAlesmAn: Aho, Itke Petrol
TAkun Kothe JAnAr?
GAnyA: Kuthe NAhi,
AAmhi Asech PAise UdhAlAvto....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


GAlAvAr HAsu KhulAvnAri MAitri
RAmAt GAmAt JAnAri MAitri
Dur Asun JAwAl BhAsnAri MAitri
Hoy Gupchup MAnAt GhAr
KArun RAhte Tich MAitri....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KokilechyA MAnjul SurAni,
FulAnchyA HAluwAr SugAndhAni
AAni SuryAchyA KomAl
KirAnAnni, Hi SAkAl AApAll
SwAgAt KArAt AAhe SuprABhAt!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Jithe BolnyAsAthi ShABdAnchi
GArAj NAste, AnAnd DAkhvnyAs
HAsnyAchi GArAj NAste, dukh
DAkhvnyAsAthi Ashrunchi
GArAj NAste, NA BoltAch JyAmAdhe
SAre SAmAjte Ti MhAnje MAitri!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


आई म्हणजे मंदिराच्या उंच कळस,
अंगणातील पवित्र तुळस,
भजनात गुणगुणावी अशी संतवाणी,
वाळवंटात प्यावं अस थंड पाणी,
आई म्हणजे आरतीत वाजवावी अशी लयबध्द टाळी आणी,
वेदनेनंतरची सर्वात पहिली आरोळी!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%तुझ्या मनापर्यंत पोहचायचयं
मग, तुझ्या नजरेतुनचं जायला हवं
पण, असं काहीतरी घडण्यासाठी
तु एकदा तरी माझ्याकडे
प्रेमाने पाहायला हवं
हे गगनातील तारे -निखळून तुझ्या ओंजळीत स्थिरावतीलही कदाचीत
पण या चांदण्या रात्रीतल्या प्रवासातं
तुही माझ्या सोबत असायला हवं!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ती फ़क्त आईच!!
"सकाळी दोन धपाटे घालुन उठवते
ती आई
उठवल्यावर आवडता नाश्ता समोर मांडते....!!!....!!!....!!!
ती आई
नाश्ता नाही होतो तोच डब्याची चिंता सुरु करते....!!!....!!!
ती आई
काय करीन ते घेउन जा म्हणताना सगळ आवडीचे करते
ती आई
पदराला हात पुसत सांभाळुन जा म्हणते
ती आई
परतिची आतुरतेने वाट बघत असते
ती आई
आपण झोपत नाही तोवर जागी असते
ती आई
आणि जिच्याशिवाय आपले आयुष्य अपूर्ण
ती फ़क्त आईच....!!!....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


सगळ्याच गोष्टी सांगायच्या नसतात
सगळेच अश्रु दाखवायचे नसतात
सगळ्याच नात्यांना नाव द्यायची नसतात
स्वप्न पुर्ण होत नाहीत म्हणुन
स्वप्न पहाणं सोडुन द्यायची नसतात
तर ती मनाच्या एका कोपर्यात जपायची असतात
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


माणंसावर जेवढ प्रेम कराव तेवढेच ते दुर
जातात,
फुलाना जास्त कवटाळल्यानंतर
पाकळ्या हि गळुन जातात,
ज्याना मनापासुन आपल मानल तिच
आपल्याला विसरुन जातात,
फुले वाळु लागले कि फुलपाखरु देखील सोडुन जातात....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


BoltA BoltA KAhi JAn Rusun
JAtAt, ChAltA ChAltA HAtAtle
HAt Sutun JAtAt, MhAntAt
Ki MAitriche NAte Khup NAjuk
Aste KArAn, Ethe HAsAtA
HAsAtA Dole NkAlt BhArun YetAt....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAAti JApli Ki SAgAl JAmAt,
HAlu HAlu KA HoinA Koni
AAplAs BAnAt, OlAkh NAsli
TAri SAth Deun JAtt,
MAitrich NAAt AAyushyAAt
Khup KAhi Shikvun JAAt....!!!....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


आई म्हणजे मंदिराच्या उंच कळस,
अंगणातील पवित्र तुळस,
भजनात गुणगुणावी अशी संतवाणी,
वाळवंटात प्यावं अस थंड पाणी,
आई म्हणजे आरतीत वाजवावी अशी लयबध्द
टाळी आणी, वेदनेनंतरची सर्वात पहिली आरोळी!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TuzA PremAchA PAwsAt Me
OlAchimB ZAlo....!!!....!!! WAh WAh
TuzA PremAchA PAwsAt Me
OlAchinB ZAlo....!!!....!!! WAh Tu 2
Min Ithech ThAmB Me ChAddi
Pilun AAlo....!!!....!!! WAh WAh WAh
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


GAnyA: KAl MAzA MitrAne MAzA 
Hone MAdhun MAzA Gf ChA No....!!!
ChorlA MAnyA: MAg? GAnyA: MAg
KAy? AtA BAsAlAy SwAtAchyAch
BAhinilA RomAntic Msgs KArAt....!!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


FulAlA Ful AvAdte, MAnAlA MAn
AvAdAte....!!! KAvilA KAvitA AvAdAte....!!!
KonAlA KAhi AAvdel AplyAlA
KAy KArAyche, AAplyAlA
FAkt Jeun ZopAylA AvAdAte....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


DivAs SArtAt TAshA AAthvAni
BhArpur YetAt Khup PremAl
MAnse HurdhyAt GhAr KArun
BAstAt MAnAne JinkAleli
Apli MAnse DivAsAtun
EkdA TAri NAkki AAthvtAt....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ShAlet Hote BAlpAn, College
MAdhe AAle TArunpAn,
BArnilA Aste JhAkAn Ani
PenA LA Aste TopAn....!!!....!!! Friends
AAhot AApAn MhAnun,
TumchyA SAAthi KAypAn....!!!....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NishABd BhAvnelA SpArshAchi
SAth, HAlvyA MAnAlA AAsvAnchi
SAth, UdhAn AnAndAlA HAsyAchi
SAth, TAshich Asu De MAzyA
JivnAlA TuzyA MAitrichi SAth....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAAti JApli Ki SAgAl JAmAtAt,
HAlu HAlu KA HoinA Koni AAplAss
BAnAtAt, OlAkh NAsli TAri SAth
Deun JAAtAt, An AAthvAninch
GAthod AAplAss KArun JAAtAt....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


PrAtek Gosht HrudAyAchyA JAwAl
NAste....!!!....!!! JivAn He DukhApAsun
LAmB NAste....!!!....!!! AAplyA MAitri LA
JApun Thev Hi 1 Ashi Gosht Ahe
Ji PrAtekAchyA NAshiBAt NAste....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TutleyA TAAryAkAde PAhun....!!!....!!!
TyAne TilA MAgitAle....!!!....!!!
BichAryA TAryAlA KAlenA,
TyAllA SAAngAve TAri KAse....!!!?
Ki Tine DusryAlA MAgitAle!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAshiBAne Evdhech UpkAr KArAve
SArv SwApn Tuze KhAre KArAve
AAnkhi KAhi MAAgni NAsnAr
DevAkde BAs TulA Je HAve
Te Nehmi TuzyA SoBAt AsAve....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SundAr DivsAAchi SundAr SurvAAt,
NAjuk UnhAAchi PremAl SAAd
MAnzul VAAryAchi HAluwAAr
HAlchAAl Roz TumAchyA
AAyushyAt Yeo SundAr SAkAAl....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


AthAvAni SAmBhAlAne Khup Sope
AsAte, KArAn TyA MAnAt JApun
ThevAtA YetAt, PAn KshAn
SAnBhAlAne Khup KAthin
AsAte, KArAn KshAnAt
TyAnchyA AthAvAni HotAt....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAA SAmpAnAre AkhAnd SwApnA
AsAve, NAA BolAtA Aiku Yetil
Asee ShABd AsAvet, GrishmAt
PAus PAdtil Asee DhAg
AsAvet, NAA MAgAtA SoBAt
Detil Asee MitrA AsAvet....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SAtyAchyA WAtewAr SwApne Tutun
JAtAt, NisArg BAdAlAlA Ki Fule
Sukun JAtAt, MAnApAsun AthwAn
KAdhli Ahe Tumchi, PunhA MhAnu
NkA AApli MAnse Wisrun JAtAt....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JivnAchyA WAtewAr KAlyAnche
BAndh Futun JAtAt, WAhun
JAte SAhwAsAche PAni,
TArihi MAitrichA Ankur TAg
DhArun RAhto? KArAn BhijAt
RAhtAt TyA AAthAvAni....!!!....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Khup NAti JulAtil TuzyA JivAnAt,
JAshi Phule PAdAtAt TuzyA
AngAnAt, Khup MittrA MAitrini
Bhettil TulA JivAnAt, PAn MAzyA
MAitrichi JAgA Thev TuzyA RhudAyAt
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MogrA Kitihi Dur AslA TAri,
SungAdhA AAlyAshivAy RAht
NAhi....!!! TAsech AApli MAnsA
Kitihi Dur AsAli TAri AAthAvn
AAlyAsivAy RAht NAhi....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
माझी चुकी नाही कि मी तुझ्याकडे सारखा बघत 
राहतो माझी चुकी नाही कि मी तुला सारखा कॉल
आणि मेसेज करतो माझी चुकी नाही कि मी तुला
इतका लाईक करतो माझी एवढीच चुकी आहे कि मी
तुझ्यावर माझ्यापेक्षा हि खूप खूप खूप जास्त प्रेम करतो....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


माझा तुझ्यावर विश्वास आहे बोलन सोप असत,
पण तोच विश्वास कायम ठेवून वाटचाल
करणं मात्र कठीण असत प्रेमात खोट
बोलन सोप असत, पण खर बोलून
प्रेम टिकवण मात्र नक्कीच कठीण असत....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


#‎लहाणपणी‬ हाताच्या मुठीत गच्च पकडलेली 5 रूपयाची ‪#‎नोट‬ आणी तोंडातुन ‪#‎अखंड‬ चाललेला जप....!!!....!!!....!!!....!!!
....!!!
"दोन रुपयाची ‪#‎साखर‬ एक रुपयाची ‪#‎पावडर‬ आणी बाकिचे ‪#‎पैसं‬ परत"....!!!....!!!....!!!....!!!
....!!!
असा एका हातात चड्डी धरून पळत पळत केलेल्या ‪#‎बाजाराची‬ सर आजच्या ‪#‎माॅल‬ मधील शाॅपिंग ला नाही रे गड्यानों....!!!....!!!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


अपत्याची पान, फुलाचा वास,
आज आहे दिवस खुप खास,
तुला सर्व सुख लाभो या जगात,
प्रेमाने भेटुया आपण या दसर्यात....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


किती दिवसाचे आयुष्य असते आजचे
अस्तित्व उद्या नसते....!!! मग जगाव ते
हासुन-खेळुन....!!! कारण या जगात उद्या
काय होईल....!!! ते कुणालाच माहित नसते....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JivAn AAhe Tethe AAthvAn AAhe,
AAthvAn AAhe Tethe BhAvnA
AAhe, BhAvnA AAhe Tethe
MAitri AAhe, AAni MAitri
AAhe Tethe NAkkich Tu AAhes....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


आयुष्य खुप थोडं असतं, त्यात आपल्याला
खुप काही हवं असतं, जे हवं असतं, ते
मिळत नसतं आणि ते मिळालं तरी खुप
काही कमी असतं, कारण कारण चांदण्यांनी
भरुन सुद्धा आपलं आभाळ रिकामचं असतं!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


नाती कधी जबरदस्तीने बनत नसतात
ति आपोआप गुंफली जातात
मनाच्या ईवल्याश्या कोपर्यात
काही जण हक्काने राज्य
करतात यालाच तर मैञी म्हणतात....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


आयुष्यभर साथ देणारी, माझी सावली
आहेस तु, माझ्या डोळ्यात नेहमी राहणारे,
स्वप्न आहेस तु, हाथ जोडून जे देवाकडे
मागीतलंहोतं, तेमागणं आहेस तु....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


आपल्या सावली पासून आपणच शिकावे
कधी लहान तर कधी मोठे होऊन जगावे
शेवटी काय घेऊन जाणार आहोत सोबत
म्हणून प्रत्येक नात्याला हृदयातून जपावे....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


हातात तलवार घेउन लढण्याची कधी गरजच
पडली नाही कारण ढालीसारखे येवढे मित्र
समोर उभे राहीले की आजवर कुठल्या
शत्रूची माझ्यावर नजरच पडलेली नाही!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


समृध्दीच्या कणाकणात सजावी दीप
हासत, नाचत, गात यावी दीप
उत्कर्षाचे अत्तर सुगंधी चोहिकडे शिंपावे,
सुखाचे मंगल क्षण आपणांस लाभावे
श्री लक्ष्मी-नारायण घरी तुमच्या यावे
शुभेच्छांच्यने अवघे अंगण तुमचे भरावे....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


परक्यांना हि आपलसं करतील असे काही गोड शब्द
असतात शब्दांनाही कोडे पडावे अशी काही गोड
माणसं असतात, किती मोठं भाग्य असतं जेव्हा
ती आपली असतात....!!! अशाच गोड माणसांना व
त्यांच्य परीवाराला मकर संक्रातिच्यां गोड
गोड शुभेच्छा तीळ गुळ घ्या गोड गोड बोला....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


गुळातील गोडवा ओठावर येऊ
द्या....!!!....!!!मनातील कडवापणा बाहेर
पडूद्या… या संक्रांतीला तीळगुळ
खाताना आमची आठवण राहू द्या…....!!!
गोड गोड मित्रांना!!!!
मकर संक्रांतीच्या हार्दीक शुभेच्छा
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


नवा दिवस
नवा सूर्य
नवे मार्ग
नवी स्वप्ने
नव्या आशा
नव्या दिशा
दीपावलीच्या तुम्हाला हार्दिक शुभेचा!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


दीपावलीच्या शुभक्षणांनी आपली सारी स्वप्न
साकार व्हावी ही दिवाळी आपल्यासाठी एक
अनमोल आठवण ठरावी… आणि त्या
आठवणीने आपलं आयुष्य अधिकाधिक सुंदर
व्हावं दिवाळीच्या लक्ष लक्ष शुभेच्छा!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Sukh, ShAnti, SAmAdhAn, SAmruddhi,
AAishwAryA, ArogyA, PrAtishthA
YA SAptArAngi DivyA Ni AAple
JeevAn PrAkAshmAy Hovo....!!!
HAppy DeepAvAli To All Of You....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAngolichyA SAptrAngAt SukhAchA
Deep UjAlu De, LAkshmichyA PAvlAni
GhAr Sukh SAmruddhine BhAru De....!!!
ShuBh DeepAvAli HAppy DeepAvAli....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


PAhilA DiwA LAgel DAri, SukhAchA
KirAn Yeil GhAri, Purn Hovot
TumchA SArv IcchA, TumhA SArvAnnA
DiwAlichA HArdikhArdik ShuBhechA....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


LAksh DivyAni UjAlAli NishA Ghevuni
NAvi Umed, NAvi AshA Hotil PurnA
MAnAtil SArvA IcchA, DiwAlichyA
TumhAlA Khup Khup ShuBhecchA....!!!....!!!....!!!
HAppy DiwAli To You & YOur FAmily....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


रात्री जागून विचार करणं प्रेम नसतं
स्वप्नात तिच्यासंगे जगणं प्रेम असतं
हातात हात धरुन चालणं प्रेम नसतं
ती नसताना तिचं असणं प्रेम असतं
गुलाबाचं फुल देणं प्रेम नसतं
पाकळीसम तिला जपणं प्रेम असतं
तिला हसवणं म्हणजे प्रेम नसतं
तिच्या सुखात आपलं हसणं प्रेम असतं
तिला नेहमी सावरणं प्रेम नसतं
तिच्यासंगे कधी रडणं सुध्दा प्रेम असतं
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

No comments:

Post a Comment