Navratri sms shayari hindi 2016

JindAgi Ki HAr TAmAnA Ho AApki Puri,
HAstA JAgmAgAtA SAddA AApkA PAdiwAr
RAhe, Koi AArju RAhe NA Adhuri, KArte
HAin HAAth JodkAr MAA DurgA Se Winti
AApki HAr MAnokAmnA Purn Ho Inhi DuAAon
Ke SAth Wish You 2 HAppy DurgA PoojA.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


~NAVRATRA~
N-NAv-ChetnA
A-AkhAnd Jyoti
V-VighnA NAsAk
R-RAtjAgeshwAri
A-Adbhut
T-TrikAl DArshi
R-RAkshA KArti
A-AnAndmAyi
MAA NAv-DurgA Bless All Of You.....!!!!!
!!~HAPPY NAVRATRA~!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAiyA HAi Meri SheronwAli
ShAn HAi MA Ki BAdi NirAli
SAchA HAi MA KA DArbAr MAiyA
KA JAwAb NAhi Unche PArbAt
BhAwAn NirAlA BhAwAn Mein
Dekho Singh VishAlA SAAchA
HAi MAA KA DArbAr MAiyA KA
JAwAb NAhi.....!!! HAppy NAvrtri.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAgAt PAAlAn HAAr HAi
MAA, Mukti KA DhAm HAi
MAA.....!!! HAmAri BAkti Ke
AdhAr HAi MAA, HAm SAb
Ki RAkshA Ki AvAtAr
HAi MAA.....!!! HAppy NAvArAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Meri HAsi KA HisAb KAun KAregA,
Meri GAlti Ko MAAf KAun KAregA,
Ae KhudA Mere SAbhi Dosto
Ko SAlAmAt RAkhnA WArnA NAvrAtri
Me "Lungi" DAnce KAun KAregA!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Devi Ke KAdAm AApke GhAr
Me AAye, AAp KhushAli
Se NAhAyen, PAreshAniyA
AApse AAnkhen ChurAyen, 
NAvrAtri Ki AApko
AdvAnce Shubh KAmnAyen.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Jitne Bhi HAi JAhA Pe, Unhi
Ke LAl HAi SAre, Unke Hi IsAro
Pe ChAlte, Ye ChAnd Aur TAre.....!!!
PAl BhAr Ke Liye Hi SAhi MAA
Ko YAAd Kijiye, Hogi Puri TAmnA
JArA PhAriyAd Kijiye HAppy NAvrAt
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


(""") (""")
) (_/\_) ISH
(___/\____) YOU
('''''')___('''''')
) APPY
(___)"''''(___)
NAVRATRI to u
& ur fAmily
in AdvAnce
JAI MATA DI
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Jitne Bhi HAi JAhA Pe, Unhi
Ke LAl HAi SAre, Unke Hi IsAro
Pe ChAlte, Ye ChAnd Aur TAre.....!!!
PAl BhAr Ke Liye Hi SAhi MAA Ko
YAAd Kijiye, Hogi Puri TAmnA JArA
PhAriyAd Kijiye.....!!! HAppy NAvrAtri.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Devi Ke KAdAm AApke GhAr Me
AAye, AAp KhushAli Se NAhAyen,
PAreshAniyA AApse AAnkhen
ChurAyen, NAvrAtri Ki AApko
AdvAnce Shubh KAmnAyen.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Those Empty SpAces Were My
Silent PrAyers, Asking MAA
DurgA To Guide & Protect
You AlwAys In WhAtever You
Do & Wherever You Are!
HAppy NAvrAtri And DurgA PujA
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


LAkshmi KA HAth Ho, SArAswAti
KA SAth Ho, GAnesh KA NiwAs
Ho, Aur MAA DurgA Ke 
AshirwAd Se AApke JeevAn
MAi PrAkAsh Hi PrAkAsh Ho.....!!! 
HAppy NAvrAtri !!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy This NAvrAtri Be As
Bright As Ever.....!!! MAy This
NAvrAtri Bring Joy, HeAlth
And WeAlth To You.....!!! MAy The
FestivAl Of Lights
Brighten Up You And Your
NeAr And DeAr Ones Lives
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy MAA DurgA Empower U &
Ur FAmily With Her Nine
SwAroopA Of NAme, FAme,
HeAlth, WeAlth, HAppiness,
HumAnity, EducAtion, BhAkti
& ShAkti.....!!! *HAppy NAvrAtrAs*
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TodAy Is First NAvrAtrA,
MAy God DurgA Give Prosperous
To You And To Your FAmily.....!!!
mAy Her Blessings Be AlwAys
With You.....!!! 'JAi MAtA Di'

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SAjAA DArwAr HAi Or Ek Jyoti
JAgmAgAyi HAi NAseeb JAgegA
Un JAgrAn KArAne WAlo KA
NAseeb JAgegA JAgrAn Me AAne
WAlo KA Wo Dekho MAndir Me Meri
MAAt MuskArAyi HAi HAppy NAvrAtri
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HAmAko ThA IntAjAAr Wo GhAdi
AA GAi.....!!!hokAr Sing Per SAwAAr
MAtArAni AA GAi, Hogi Ab MAn
Ki HAr MurAAd Puri HArAne Ab
SsAre Dukh MAtA DwAAr AA GAi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


ChAnd Ki ChAndAni, BAsAnt Ki
BAhAr, Phoolo Ki Khushbu,
Apno KA PyAr.....!!! MubArAk Ho AApko
NAvrAtri KA TyohAr, SAdA Khush
RAhe AAp Aur ApkA PArivAr.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAgAt PAAlAn HAAr HAi MAA,
Mukti KA DhAm HAi MAA.....!!!
HAmAri BAkti Ke AdhAr HAi
MAA, HAm SAb Ki RAkshA
Ki AvAtAr HAi MAA.....!!!
HAppy NAvArAAtri.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAvrAAt HAi PujA SAnkAlp Ki,
AtmA ShAkti Ki, KAbhi NA HAAr
MAnAne WAli PrAvArti Ki,
NirAshA Me AshA Ki KirAn Ki.....!!!.....!!!
ApnAkAr NAvrAAt Ko SAfAl BAnAye,
Wish You HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


LAl RAngo K Chunri Se SAjA
MAA KA DArbAr HhArshit HuA
SAnsAr NAnhe NAnhe KAdmo Se
MA AAye Apke DwAr MubArAk
Ho AApko NAvrAtri KA TyohAr.....!!!


`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MAy MAtA Bless You On
This SpeciAl DAy Of NAvrAtri,
And MAy On This Festive
SeAson DhAn, YAsh And
SAmriddhi Comes Toyour
Home, HAppy NAvrAtri.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


My Wishes, MAy MAtA Bless
You And Your FAmily,
And Fill Your Home With
HAppiness And Prosperity,
HAppy NAvrAtri SeAson.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KhushiAA Ho Overflow,
MAsti KAbhi NA Ho Low,
AnokhA Surur ChAyA RAhe,
Dil Me BhAri MAyA RAhe,
ShohrAt Ki Ho BAuchhAr,
AisA AAye AApke Liye DAndiA
KA TeyohAr, HAppy DurgA PujA.....!!!.....!!!
HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


PyAr KA TArAnA UphAr Ho,
Khushiyo KA NAzrAnA BeshumAr
Ho, NA RAhe Koi GAm KA
EhsAs AisA NAvrAtri UtsAv
Is AAAl Ho, HAppy NAvrAtri.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


FortunAte Is The One
Who HAs LeArned To
Admire, But Not To Envy.....!!!
Good Wishes For A Joyous
NAvrAtri, With A Plenty
Of PeAce And Prosperity.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Meri MAA HAi DurgA
MAA HAi KAli
BhAgAtoon Ki Jholi BhArne
WAli KArti BedA PAAr
MAiyA KA JAwAb NAhi.....!!!
HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy MAA Bless You With
All Her Belessings And
Keep You HAppy Through
out The YeAr! Wishing
You A HAppy DurgA PujA.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


PAg PAg Me Phool Khile,
Khushi Ap SAbko Itni Mile,
KAbhi NA Ho Dukho KAsAmnA,
YAhi He Apko
NAvrAtri Ki SubhkAmnA.....!!!.....!!!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KyA HAi PAApi KyA HAi
GhAmAndi, MAA K DAr PAr
SAbhi Shees JhukAte,
MiltA HAi ChAin Tere DAr Pe
MAiyA, Jholi BhArke SAbhi
HAi JAAte.....!!!
HAppy NAvrAtri
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SAjAA DArwAr HAi Or Ek
Jyoti JAgmAgAyi HAi,
NAseeb JAgegA Un JAgrAn
KArAne WAlo KA,
NAseeb JAgegAjAgrAn Me AAne
WAlo KA, Wo Dekho MAndir
Me Meri MAAt MuskArAyi HAi,
HAppy NAvrAtri !!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


LAkshmi KA HAth Ho, SArAswAti
KA SAth Ho,gAnesh KA NiwAs Ho,
Aur MAA DurgA Ke
AshirwAd Se AApke JeevAn MAi
PrAkAsh Hi PrAkAsh Ho….....!!!
HAppy NAvrAtri.....!!!.....!!!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


LAl RAng Ki ChunAri Se
SAjA MAA KA DArbAr, 
HArshit HuA MAn, Pulkit HuA SAnsAr,
NAnhe NAnhe KAdmon Se,
MAA AAye AApke DwAr,
MubArAk Ho Apko NAvArAthri KA TyohAr.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SArA JAhAn Hi Jiski ShArAn
Mein NAmAn HAi, Us MAtA Ke
ChArAn Mein BAne Hum HAin,
Hum HAin Us MAtA Ke ChArAno
Ki Dhool, To AAo Mil KAr ChAdhAye
MAA Ko ShrAdhA Ke Phool.....!!!
HAppy NAvrAtrA
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


In AAAkhon Se SAdA MAA Ko Dekhu,
In KAno Se MAA Ko Sunu,
Ye HAAth MAA Ke ChArno Ki
Dhul Ko SAdA Chue,
Ye PAAon SAdA MAA Ke DArbAr Ko Hi JAye,
SAdA MAA KA BetA BAnA RAhu.....!!!
MAA HAr SAAl NAvrAtrA Pe Milne AAye.....!!!
HAppy NAvrAtri 
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Devi MAA AApke GhAr PAdhAre
Dur Ho AApke Dukh SAre
Khushiyon Se NA Ho
KAbhi AApki JudAi
NAvArAtri Ki AApko
Dhero BhAdhAi
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy The FestivAl Of
Lights Be The
HArbinger Of Joy And
Prosperity.....!!! As The Holy
OccAsion Of NAvrAtri Is Here
And The Atmosphere Is
Filled With The Spirit
Of Mirth And Love.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


TodAy Is First NAvrAtrA.....!!!
MAy God DurgA Give
Prosperous To You And To Your
FAmily.....!!!mAy Her Blessings
Be AlwAys With You.....!!!
'JAi MAtA Di'
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy God Gift You All
The Gifts Of Life,
Gifts Of Joy, Gifts Of HAppiness,
Gifts Of Friendship,
Gifts Of Love And All Other
Gifts You WAnt To HAve In Your Life.....!!!
HAppy NAvrAtri

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MAA DurgA Humein SArvshreshthA
BAnne KA SAAhAs-ichhA-dhAiryA
PrAdAn KAre.....!!! Unki Aseem
KripA Hum PAr BAni RAhe! 
Apko Aur Apke PArivAr Ko 
NAvrAtri Ki ShubhkAmnAye
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Memories Of Moments
CelebrAted Together 
Moments ThAt HAve Been
AttAched In My HeArt Forever 
MAke Me Miss You Even
More This NAvrAtri.....!!! 
Hope This NAvrAtri
Brings In Good Fortune
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Nile RAng Se SAjA
MAA KA DArbAAr,
HArshit HuA MAn,
Pulkit HuA SAnsAr,
NAnhe Do KAdmo Se
MAA AAye AApke DwAr.....!!!.....!!!
MubArAk Ho AApko
NAvrAtri KA TyohAr.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


NAvrAAt HAi PujA SAnkAlp Ki,
AtmA-shAkti Ki,
KAbhi NA HAAr MAnAne
WAli PrAvArti Ki,
NirAshA Me AshA Ki KirAn Ki.....!!!.....!!!
ApnAkAr NAvrAAt Ko SAfAl BAnAye,
Wish You HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


I Know ThAt Goddess DurgA
Is HAppy With Me
For She HAs MAde My Life So Rich
With A Friend Like You !
HAppy NAvrAtri !
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


I Wish You HAppy
HAppy NAvrAtri And
I PrAy To Goddess For
Your Prosperous Life.....!!!
MAy You Find All The
Delights Of Life,
MAy Your All DreAms Come True.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


DeepAk Me Jyoti Me PrAkAsh,
Pulkit HAi DhArti, JAgmAgAye
AkAsh, MAA KA AAshirbAAd SAb
Per RAhe, VirAje KhushiyAn ApAr.....!!!
Wish You HAppy NAvrAtrA.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAA Durge,
MAA Ambe,
MAA JAgdAmbe,
MAA BhAwAni,
MAA SheetlA,
MAA VAishnAo,
MAA ChAndi,
MAtA RAni Meri Aur Apki
MAnokAmnA Puri KArey.....!!!.....!!!
JAi MAtA Di.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy MAA DurgA Empower U
& Ur FAmily With Her Nine
SwAroopA Of NAme, FAme,
HeAlth, WeAlth, HAppiness,
HumAnity, EducAtion,
BhAkti & ShAkti.....!!!
*HAppy NAvrAtrAs*
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


This NAvrAtri, MAy You Be
Blessed With Good Fortune As
Long As GAneshji’s Trunk,
WeAlth And Prosperity As Big
As His StomAch, HAppiness As
Sweet As His LAdoos And MAy
Your Trouble Be As SmAll As
His Mouse.....!!! HAppy NAvrAtri
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy This NAvrAtri Be
As Bright As Ever.....!!!
MAy This NAvrAtri Bring Joy,
HeAlth And WeAlth To You.....!!!
MAy The FestivAl Of Lights
Brighten Up You And Your
NeAr And DeAr Ones Lives.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


WAtz NAvrAtrA?

N- NAv ChetnA
A- AkhAnd Jyoti
V- Vighn NAshAk
R- RAAt JAgeshwAri
A- AnAnd DAyi
T- TrikAl DArshi
R- RAksh KArti
A- Ambe MAA

JAi MAtA Di!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

NAv Deep JAle, NAv Phool Khile,
Nit NAyi BAhAAr Mile, NAvrAtri
Ke Iss PAAvAn AvsAr PAr AApko
MAtA RAni KA AAshirvAd Mile.....!!!
HAppy NAvrAtri To U & U FAmily!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KyA HAi PAApi KyA HAi GhAmAndi
MAA K DAr PAr SAbhi Shees
JhukAte MiltA HAi ChAin Tere
DAr Pe MAiyA Jholi BhArke
SAbhi HAi JAAte HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAgAt PAAlAn HAAr HAi MAA,
Mukti KA DhAm HAi MAA, HAmAri
BAkti Ke AdhAr HAi MAA,
HAm SAb Ki RAkshA Ki AvAtAr
HAi MAA.....!!! HAppy NAvArAAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SAjAA DArwAr HAi Or Ek Jyoti JAgmAgAyi
HAi, NAseeb JAgegA Un JAgrAn
KArAne WAlo KA NAseeb JAgegA JAgrAn
Me AAne WAlo KA Wo Dekho MAndir Me
Meri MAAt MuskArAyi HAi HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


9 Dip JAle, 9 Phool Khile Nit
NAyi BAhAr Mile, 9
RAtri Ke Is PAvAn AvsAr
PAr Apko MAtA RAni KA
AsirvAd Mile.....!!! HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Time To Revere And PrAy To Goddess Ambe
MAtA, As DurgA MAA Returns To Her EArthly
Abode, Let's Light The DiyAs And DecorAte
Our Houses, Time For CelebrAtions You're
Home Or AbroAd, Sing The Holy Hymns,
PrepAre The Sumptuous FeAst, MAy You
Be Blessed At All Times With Inner PeAce.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MAy The Nine Nights Of NAvrAtri Bring
GrAce, Joy And Fun, Let's Worship 
Oddess DurgA And The PrAyers Be Done,
Time To Perform DAndiyA And PlAy Around
In Circles, And StAge A Mock Fight With
MAhishAsurA Which DurgA Won.....!!! Wish
You A Very HAppy And Blessed NAvrAtri!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAy The FestivAl Of Light Bright Your Life
With Joy & Prosperity, As This Divine
OccAsion SpreAd The Color Of
HAppiness And Blessings MAy Your Life
Covered With All The Color Of Success &
Love HAppy NAvrAtri To You & Your FAmily.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Jitne Bhi HAi JAhA Pe, Unhi Ke LAl
HAi SAre, Unke Hi IsAro Pe ChAlte,
Ye ChAnd Aur TAre, PAl BhAr Ke Liye
Hi SAhi MAA Ko YAAd Kijiye, Hogi
Puri TAmAnnA JArA FAriyAd Kijiye.....!!!
HAppy NAvrAtri To You & Your FAmily.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


The Most BeAutiful BleAssing
ThAt I Wish For You, MAy The
WorstdAy Of Your Future
Be BAtter, ThAn The BestdAy
Of Your PAst.....!!! HAppy NAvrAtrA.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


MAA Ke Jyoti Se Noor MiltA
HAi, SAbke Dilo Ko Soorur
MiltA HAi, Jo Bhi JAAtA HAi
MAtA KA DwAr, Use Kuch NA
Kuch ZAroor MiltA HAi!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


In AAAkhon Se SAdA MAA Ko Dekhu, In
KAno Se MAA Ko Sunu, Ye HAAth MAA Ke
ChArno Ki Dhul Ko SAdA Chue, Ye PAAon
SAdA MAA Ke DArbAr Ko Hi JAye, SAdA
MAA KA BetA BAnA RAhu.....!!! MAA HAr SAAl
NAvrAtrA Pe Milne AAye.....!!! HAppy NAvrAtri.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%DurgA AshtAmi Ke Roop Mein KyA
MAngu Mein MAA Se Mujhe HAi
SAb Kuch MilA Arey KhushkismAt
Hoon Mein Jo Mujhe DurgA
AshtAmi Ke Roop Mein, MAA DurgA
Ki AArAdhnA Krne KA MokA MilA.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


LAkshmi KA HAth Ho, SArAswAti
KA SAth Ho, GAnesh KA NiwAs
Ho, Aur MAA DurgA Ke AshirwAd
Se AApke JeevAn MAi PrAkAsh
Hi PrAkAsh Ho.....!!! HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


KhushiAA Ho Overflow,
MAsti KAbhi NA Ho Low,
AnokhA Surur ChAyA RAhe,
Dil Me BhAri MAyA RAhe,
ShohrAt Ki Ho BAuchhAr,
AisA AAye AApke Liye DAndiA
KA TeyohAr, HAppy DurgA
PujA.....!!!.....!!! HAppy NAvrAtri.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%No comments:

Post a Comment