Ram Navami SMS Messages Wishes


PAAni Me Nek NAAm KABhi DooBte
NAhi, SAchhAi KA RAng Dhone Se
KABhi Chutte NAhi InsAniyAt Ke
FArz Se Jo Chukte NAhi RAmji
Aise BAndo Pe Meher KArnA
Bhoolte NAhi HAppy RAmnAvmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SpeAk RAm MAntrA Two
Times Per DAy
Shri RAm
JAi RAm
JAi JAi RAm
Wish You All Friends,
HAppy RAmA NAvAmi.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAmnAvAmi EncourAges
EquAlity And UniversAl
Brotherhood.....!!!
HAppy RAm NAvAmi To All.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Lord, You Are My Defender!
When I Lie Down, I Go To
Sleep In PeAce, You Alone,
O Lord, Keep Me Perfectly
SAfe.....!!! HAppy RAmAnAvAmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Let Us PrAy SAcred MAntrAs,
In The PrAise Of EternAl
SAvior: Om Sri RAm JAi RAm
JAi JAi RAm.....!!! Wish You Be
AccompAnied With Auspiciousness
And Blessings Of RAm NAvAmi.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%MAy Lord RAmA Bless You
With Success, HAppiness
And PeAce On The Auspicious
OccAsion Of RAm NAvAmi.....!!!
HAppy RAm NAvAmi To You.....!!!.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Here Is The Hoping ThAt
Your Life Be Brighten
With The Divine
Blessing Of Lord RAm
HAppy RAm NAvAmi To All.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAm Ji Ki Jyoti Se Noor MiltA
HAi SABke Dilo Ko Shurur
MiltA HAi Jo Bhi JAtA HAi RAm
Ji Ke DwAr Kuch NA Kuch JArur
MiltA HAi.....!!! HAppy RAm NAvAmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


BAjre Ki Roti, AAm KA AchAr,
SurAj Ki Kirne, Khushiyo
Ki BAhAr, ChAndA Ki ChAndni,
ApAno KA PyAr, MuBArAk Ho
AApko RAmAnAvAmi KA TyohAr.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAm JinkA NAAm HAi, AyodhyA
JinkA DhAAm HAi, Aise
RAghunAndAn Ko, HAmArA
PrAnAm HAi AApko Aur Apke
PArivAAr Ko RAm NAvAmi
Ki HAArdik ShuBhkAAmnAye.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


BhAji MAnn RAm SiyApAti
RAghukul Eese Deen
BAndhu Dukh TAArAn
KosAlAdhees RAm Kisi
BhAAnti BhAji, RAvAn Ki
Reeti TAji.....!!! JAi Shri RAm!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Om Sri RAm JAi RAm JAi JAi RAm.....!!!
Wish You Be AccompAnied
With Auspiciousness
& Blessings Of RAm NAvAmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


SitA MAA KA DhAiryA
LAkshmAnA Ji KA Tej Aur
BhArAt Ji KA TyAAg Hum
SABko JeevAn Ki Seekh DetA
RAhe HAppy RAmnAvmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


This DAy MAy Bring You Success
And HAppiness Wish You A Very
HAppy RAm NAvAmi MAy Lord RAm
Shower His Blessings On You
And Your FAmily I Wish Joy,
HArmony And Prosperity On RAm
NAvmi For You And Your FAmily.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


I Wish Joy, HArmony And
Prosperity
On RAm NAvAmi
For You And Your FAmily
Wishes On RAm NAvAmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


O Lord, You Are My Defender!
When I Lie Down,
I Go 2 Sleep In PeAce,
You Alone, O Lord, Keep
Me Perfectly SAfe.....!!!
"HAppy Sri RAmAnAvAmi"
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


JAnte HAi SABhi RAm SevAk
Hun, NAAm MerA HAnumAn HAi
BAir KAre Jo Mere PrABhu Se,
Meri Mutthi Me Us Dusht Ke
PrAn HAi Jinke NAAm Se JAl Me
PAtthAr TAire Tu Bhi TAr JAye,
Re BAnde KAhA TerA DhyAAn HAi.....!!!
JAi Shri RAm HAppy RAm NAvmi.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%RAm AApke JeevAn Me PrAkAsh
LAye, RAm AApke JeevAn Ko
SundAr BAnAye.....!!!.....!!! TAj KAr
AgyAn KA AndhkAr, AApke
JeevAn Me GyAn KA PrAkAsh
AAye HAppy RAm NAvAmi!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Here Is The Hoping ThAt
Your Life Be Brighten With
The Divine Blessing Of
Lord RAm HAppy RAm NAvAmi.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

AAj He RAm NAvAmi KA DivAs,
AAj Ke Din LiyA PrABhu Ne
AvAtAr, JAise SAnt SuhAne
SomyA He RAmji, VAisA Hi
SukhmAy Ho AApkA JivAn.....!!!
HAppy RAm NAvAmi To All.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAm PrABhu KA JAnAm HuA
AAj, Hum SAB BAde PAvAn
Huye AAj, SAB MilkAr
MAnAyenge KhushiyA AAj,
AisA He RAm NAvAmi KA TyohAr
AAj HAppy RAm NAvAmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAm NAvAmi HAi AAj, BAdA PAvAn
Din HAi AAj, Lo Milke Ek
VAchAn AAj, NA KArenge Kisiko
Dukhi KABhi, To Ho JAye PurA
JivAn AABAd HAppy RAm NAvAmi.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


HAppy RAm NAvAmi Ji, AAp Aur
AApke PArivAr PAr, RAm Ji
KA ShuBh AshirwAd, HAmeshA
BAnA RAhe, YAhi
HAmAri TArAf Se SuBhkAmnA.....!!!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


Jinke MAn Me Shri RAm HAi
BhAgyA Me Uske BAikunth
DhAm HAi Unke ChArno Me
Jisne JivAn VAAr DiyA
SAnsAr Me UskA KAlyAn HAi.....!!!
AApko RAm NAvmi Ki BAdhAi!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


GunwAn Tum BAlwAn Tum,
BhAkton Ko Dete Ho VArdAn
Tum BhAgwAn Tum HAnumAn
Tum, Mushkil Ko KArdete
AAsAn Tum JAi Shri RAm.....!!!

`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%


RAm NAvAmi Wishes And Blessings
To You And Your FAmily, MAy
The Almighty Lord RAmA Bless
You All With Good Things And
Perfect HeAlth HAppy RAm NAvAmi!
`
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

No comments:

Post a Comment